BBQSTORE.CZ

REKLAMAČNÍ ŘÁD
společnosti Fine concept s.r.o.
platný a účinný od 1.10. 2020

REKLAMAČNÍ ŘÁD

společnosti Fine concept s.r.o.

platný a účinný od 1.10. 2020

I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tento Reklamační řád je nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek (dále jen„VOP“) společnosti Fine concept s.r.o., se sídlem Třebízského 394, 798 41 Kostelec na Hané, IČ: 09412409, DIČ: CZ09412409, (dále jen „Prodávající“) ze dne 1.10.2020

1.2 Práva Kupujícího z vadného plnění (dále jen Reklamace) musí být vždy uplatněna v souladu s tímto Reklamačním řádem. Záležitosti tímto Reklamačním řádem neupravené se řídí právním řádem České republiky, a to zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „občanský zákoník“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“). Prodávající na žádost Kupujícího předá Kupujícímu tento Reklamační řád v textové podobě.

1.3   Prodávající neodpovídá za vady v těchto případech:

a)  je-li vada na věci v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny.

b)  jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí Kupujícím,

c)  vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním (např. přirozený úbytek kapacity baterie) nebo vyplývá-li to z povahy věci (např.             uplynutím životnosti či datem spotřeby),

d)  je způsobena Kupujícím (vznikla např. nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem Kupujícího či mechanickým poškozením),

e)  vada vznikla v důsledku vis maior (např. živelná pohroma, přírodní vlivy atd.).

 

II.

ZÁRUKA ZA JAKOST PŘI PŘEVZETÍ (tj. shoda s kupní smlouvou)

2.1 Pokud má převzaté zboží v době, kdy Kupující předmět Kupní smlouvy převzal, nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které Prodávající odpovídá.

2.2 Kupující – spotřebitel může u Prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou (2) let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

2.3 Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí zboží, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Prodávající není povinen nároku Kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že Kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

2.4 U prodávaného použitého zboží Prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu Prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má Kupující – spotřebitel v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

2.5 Při prodeji použitého či poškozeného zboží, na které je při uzavření kupní smlouvy poskytnuta z těchto důvodů sleva z kupní ceny, může Kupující – spotřebitel uplatnit nárok na bezplatné odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny do dvanácti (12) měsíců od převzetí daného zboží.

2.6 Pro účely tohoto Reklamačního řádu se za

a)  rozbalené zboží považuje takové zboží, které bylo pouze rozbaleno nebo má poškozený nebo náhradní obal, přičemž takové zboží nebylo používáno a obsah balení je kompletní;

b)  zánovní zboží považuje takové zboží, které mohlo být vyzkoušeno nebo krátkodobě používáno, přičemž může nést estetické stopy takového používání, avšak tyto stopy nemají vliv na použitelnost a zboží je plně funkční;

c)  použité zboží považuje takové zboží, které bylo používáno a nese známky předchozího používání, avšak je plně funkční a veškeré potřebné příslušenství je vždy součástí balení.

 

III.

ZÁKONNÁ PRÁVA Z VAD

3.1 Vada je považována za podstatné porušení smlouvy v případě, kdy by Kupující smlouvu neuzavřel v případě, že by vadu při uzavírání smlouvy předvídal, v ostatních případech se jedná o vadu, která není podstatným porušením smlouvy.

3.2 Je-li vada podstatným porušením smlouvy, má Kupující dle své volby právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci; na odstranění vady opravou věci; na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo odstoupit od kupní smlouvy.

3.3 Kupující je povinen sdělit Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující bez souhlasu Prodávajícího změnit; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

3.4 Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující místo odstranění vady požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od kupní smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy.

3.5 Je-li vada nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady nebo přiměřenou slevu.  Viz ustanovení§ 2107 občanského zákoníku.

3.6 Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí uznaná reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři různé uznané vady současně), může Kupující – spotřebitel uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

IV.

UPLATNĚNÍ REKLAMACE

4.1 Kupující – spotřebitel má právo uplatnit reklamaci u Prodávajícího v kterékoliv jeho provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v jeho sídle nebo v provozovně velkoobchodu.

4.2 Kupující– podnikatel může uplatnit reklamaci u obchodního zástupce Prodávajícího, se kterým uzavíral kupní smlouvu.

4.3 Pro uplatnění reklamace však je Kupující povinen vždy nejprve kontaktovat Prodávajícího s popisem vady a preferovaným způsobem vyřízení Reklamace, a to písemně nebo e-mailem na info@fineconcept.cz. Za řádné uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající zašle Kupujícímu potvrzující e-mail o zpracovaní reklamace. Pouhé nahlášení Reklamace po telefonu či emailem, či případné zaslání fotografií údajné závady se považuje za nedostatečné.

4.4 Prodávající písemně ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů informuje Kupujícího, zda je nutné zboží doručit do provozovny či velkoobchodu Prodávajícího a sdělí Kupujícímu příslušnou adresu pro doručení zboží. V takovém případě Kupující nese náklady spojené s doručením reklamovaného zboží do provozovny či velkoobchodu Prodávajícího.

4.5 Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit Reklamaci, zejména doložit datum koupě, a to buď předložením prodejního dokladu (faktura vystavená Prodávajícím), potvrzení o povinnostech Prodávajícího z vadného plnění uvedených v záručním listu, popř. jiným věrohodným způsobem.

4.6 Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny.

4.7 Pokud by uplatnění práva z vad mělo Kupujícímu činit značné obtíže, zejména proto, že věc není možné dopravit do místa uplatnění Reklamace běžným způsobem může Prodávající po dohodě s Kupujícím posoudit vadu buď na místě (tj. na místě u Kupujícího), nebo jiným způsobem. Kupující je v takovém případě povinen poskytnout Prodávajícímu potřebnou součinnost, včetně prodloužení zákonné lhůty na vyřízení Reklamace. V případě, že se ze zabudované/instalované věci dá bez větších komplikací vyjmout její součást vykazující vadu, a pro kterou je daná věc reklamována, je Kupující pro řádné uplatnění Reklamace povinen tuto součást doručit do provozovny velkoobchodu Prodávajícího, pakliže k tomu byl Prodávajícím vyzván.

4.8 Prodávající je povinen vydat Kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum a místo uplatnění Reklamace, charakteristiku vytýkané vady, Kupujícím požadovaný způsob vyřízení Reklamace a způsob jakým bude Kupující informován o jejím vyřízení.

V.

Lhůta pro uplatnění zákonných práv z vad a záruky za jakost: Kupující – spotřebitel

5.1 Kupující – spotřebitel je povinen svá práva z vadného plnění uplatnit bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že na zboží je vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud Kupující – spotřebitel zboží užívá, ačkoliv o vadě ví.

5.2 Kupující – spotřebitel je oprávněn uplatnit svá práva z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí. U použitého zboží je lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění zkrácena na dvanáct (12) měsíců. Takové zkrácení lhůty může Prodávající uvést v potvrzení o povinnostech z vadného plnění nebo na prodejním dokladu. Po uplynutí lhůty nelze právo z vad u Prodávajícího uplatnit, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak nebo Prodávající či výrobce poskytne zvláštní záruku za jakost nad rámec jeho zákonných povinností.

5.3 Uplatní-li Kupující – spotřebitel vůči Prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu, po kterou je zboží v opravě a Kupující – spotřebitel je nemůže užívat, tj. záruční doba se prodlužuje o dobu od řádného uplatnění Reklamace do oznámení o vyřízení reklamace, tj. do doby, kdy byl Kupující – spotřebitel povinen si reklamovanou věc vyzvednout.

5.4 Kupující – spotřebitel bere na vědomí, že v případě výměny zboží nebo jeho části v rámci vyřízení reklamace neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Lhůta skončí uplynutím 24 měsíců od zakoupení reklamovaného zboží.

5.5 Lhůtu k uplatnění práv z vad nelze považovat za stanovení životnosti zboží, ta se liší s ohledem na vlastnosti výrobku, jeho údržbu a správnost a intenzitu užívání nebo dohodu mezi Kupující – spotřebitelem a Prodávajícím.

VI.

Lhůta pro uplatnění zákonných práv z vad: Kupující‑podnikatel

6.1 Kupující– podnikatel může svá zákonná práva z vad uplatnit ve lhůtě šesti (6) měsíců od převzetí zboží. Po uplynutí lhůty nelze právo z vad u Prodávajícího uplatnit, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak.

6.2 Uplatní-li Kupující– podnikatel vůči Prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu, po kterou je zboží v opravě a Kupující– podnikatel jej nemůže užívat.

6.3 V případě výměny zboží nebo jeho části v rámci vyřízení reklamace může Kupující– podnikatel svá zákonná práva z vad uplatnit ve lhůtě šesti (6) měsíců od převzetí zboží. Po uplynutí lhůty nelze právo z vad u Prodávajícího uplatnit, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak.

VII.

Vyřízení reklamace

7.1 Prodávající je povinen o Reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do pěti (5) pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady.

7.2 Kupující není oprávněn bez souhlasu Prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení Reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možno vůbec nebo včas uskutečnit.

7.3 Reklamace Kupujícího – spotřebitele včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající se Kupujícím – spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

7.4 Reklamace Kupujícího– podnikatele uplatněná do šesti (6) měsíců od převzetí objednaného zboží bude vyřízena nejpozději do třiceti (30) dnů od řádného uplatnění reklamace u Prodávajícího. Reklamace uplatněné později lhůtu pro vyřízení nemají, tj. lhůta pro vyřízení není stanovena, pakliže není smluvně ujednáno jinak.

7.5 Připadá-li poslední den lhůty pro vyřízení Reklamace na víkend či svátek, posouvá se lhůta pro vyřízení Reklamace na nejbližší další pracovní den.

7.6 Způsob vyřízení Reklamace a dobu jejího trvání je Prodávající povinen Kupujícímu písemně potvrdit.

7.7 O vyřízení Reklamace bude Kupující vždy informován oznámením zaslaným některým z komunikačních prostředků (email, SMS, telefonní hovor, dopis).

7.8 Pokud bude Reklamace Kupujícího – spotřebitele vyřízena vrácením kupní ceny či slevou z kupní ceny, bude mu tato částka zaslána na jeho bankovní účet, a to bez ohledu jakým způsobem došlo k úhradě kupní ceny Kupujícím – spotřebitelem.

7.9 Pokud bude reklamace Kupujícího– podnikatele vyřízena vrácením kupní ceny či slevou z kupní ceny, bude mu tato částka zaslána na jeho bankovní účet, a to bez ohledu jakým způsobem došlo k úhradě kupní ceny Kupujícím– podnikatelem.

7.10 Kupující je povinen Reklamaci převzít bez zbytečného odkladu do třiceti (30) dnů ode dne, kdy mu bylo oznámeno vyřízení Reklamace. V případě, že Reklamace není Kupujícím převzata nejpozději posledním dnem lhůty pro vyzvednutí, může Prodávající účtovat skladné ve výši 100 Kč bez DPH za každý den prodlení. Pokud si Kupující nevyzvedne Reklamaci ani do šesti (6) měsíců ode dne, kdy byl o vyřízení informován, vyhrazuje si Prodávající právo zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného. O tomto postupu musí Prodávající Kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.

VIII.

Náklady Reklamace

8.1 Je-li Reklamace uznána za oprávněnou, má Kupující – spotřebitel právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva. Tyto náklady jsou chápány jako nejmenší nutné; zejména se jedná o poštovné na zaslání reklamace. K těmto nákladům nemusí patřit cesta vozem pro uplatnění reklamace, expresní přepravy a zjevně mimořádně drahý přepravce. Kupující – spotřebitel je povinen toto právo uplatnit nejpozději do třiceti (30) dnů od oznámení o vyřízení jeho Reklamace.

8.2 V případě Reklamace uplatněné Kupujícím– podnikatelem nese náklady na uplatnění Reklamace sám Kupující– podnikatel. Náklady na zpětné doručení vyřízené oprávněné Reklamace (tj. doručení zpět na adresu Kupujícího– podnikatele nebo jím určenou adresu jeho Spotřebitele) nese Prodávající. Reklamace zaslané Kupujícím– podnikatelem ze zahraničí budou na náklady Prodávajícího zaslány zpět pouze v rámci ČR. Náklady přepravy mimo ČR nese Kupující– podnikatel, pakliže není smluvně ujednáno jinak. Náklady na zpětné doručení neoprávněné (tj. zamítnuté) Reklamace nese Kupující– podnikatel.

 

IX.

Řešení sporů

9.1 Vzájemné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím řeší věcně a místně příslušné obecné soudy.

9.2 Kupující– spotřebitel má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách coi.cz.

9.3 Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s Prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u Prodávajícího poprvé.

9.4 Kupující– spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, vykonává Česká obchodní inspekce.

9.5 V případě, že Prodávající Reklamaci zamítne jako neoprávněnou, může se Kupující, nebo po dohodě s Prodávajícím obě strany, obrátit na soudního znalce z oboru a vyžádat si zpracování nezávislého odborného posouzení vady.

X.

Smluvní záruka za jakost

10.1 Poskytl-li Prodávající nad rámec svých zákonných povinností smluvní záruku za jakost, její uplatnění se řídí tímto Reklamačním řádem, pokud potvrzení o povinnostech Prodávajícího z vadného plnění (záruční list) nebo smlouva nestanoví něco jiného.

XI.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1 Tento Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti od 1.10.2020