Všeobecné obchodní podmínky

společnosti Fine concept s.r.o.

platné a účinné od 1.5. 2021

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti mezi:

společností      Fine concept s.r.o.

se sídlem         Třebízského 394, 798 41 Kostelec na Hané

IČ:                  09412409

DIČ:                CZ09412409

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 118931, jako prodávajícím na straně jedné (dále jen „Prodávající“) a kupujícím na straně druhé (dále jen „Kupující“) vzniklé na základě kupní smlouvy (dále jen „Kupní smlouva“) uzavírané mezi smluvními stranami prostřednictvím internetového obchodu provozovaného Prodávajícím na webové stránce umístěné na internetové adrese www.bbqstore.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2 Veškeré právní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniklé v souvislosti nebo na základě Kupní smlouvy se řídí právním řádem České republiky. Je-li Kupující spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito VOP zákonem č.  89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „občanský zákoník“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“). Není-li Kupující spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito VOP občanským zákoníkem.

1.3 Ustanovení těchto VOP jsou nedílnou součástí každé Kupní smlouvy. Kupní smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

1.4 Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v Kupní smlouvě uzavřené na základě individuálního jednání mezi Kupujícím a Prodávajícím. Odchylná ujednání v Kupní smlouvě mají přednost před těmito VOP.

1.5 Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří Reklamační řád, Podmínky ochrany osobních údajů a dokument „Ceník dopravy“, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

1.6 Kopii VOP obdrží Kupující jako přílohu Potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu. Fakturu obsahující základní údaje smlouvy, vč. účtenky podle zákona o evidenci tržeb a daňového dokladu, obdrží Kupující při převzetí zboží, v případě platby předem i elektronicky po akceptaci objednávky Prodávajícím. Uvedené listiny jsou Kupujícímu zaslány na e-mailovou adresu, kterou Kupující uvede při objednávce, popřípadě jsou dostupné po přihlášení se do uživatelského profilu Kupujícího v sekci Můj účet, podsekci Moje nákupy.

1.7 Znění VOP může Prodávající měnit či doplňovat. Aktualizované znění VOP bude zveřejněno na webových stránkách prodávajícího www.bbqstore.cz a je pro Kupujícího závazné, a to pro každou další objednávku zboží učiněnou po zveřejnění aktualizovaného znění VOP.

II. VYMEZENÍ POJMŮ

2.1 Kupujícím se pro účely těchto VOP rozumí spotřebitel nebo podnikatel.

2.2 Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná (dále jen „Kupující – spotřebitel“).

2.3 Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Pro účely ochrany spotřebitele se za podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Pro účely těchto VOP se podnikatelem rozumí ten, kdo uzavírá kupní smlouvu v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen Kupující – podnikatel). Uvede-li Kupující v objednávce své sídlo, obchodní firmu nebo identifikační číslo, bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená v těchto VOP pro podnikatele a nemůže se tak dovolávat práva ochrany spotřebitele.

2.4 Nabídkou je právní jednání směřující k uzavření smlouvy, pokud je prosta omylu, obsahuje podstatné náležitosti smlouvy tak, aby smlouva mohla být uzavřena jeho jednoduchým a nepodmíněným přijetím, a pokud z něho plyne vůle navrhovatele být smlouvou vázán, bude nabídka přijata.

2.5 Má se za to, že návrh dodat zboží nebo poskytnout službu za určenou cenu učiněný při podnikatelské činnosti reklamou, v katalogu nebo vystavením zboží je nabídkou s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti podnikatele plnit.

2.6 Potvrzením Objednávky se rozumí závazné potvrzení Objednávky e-mailem, odeslaným Prodávajícím na e-mailovou adresu Kupujícího.

2.7 Uzavřením Kupní smlouvy je okamžik doručení Potvrzení Objednávky Kupujícímu ze strany Prodávajícího (tj. akceptace Objednávky Prodávajícím), čímž dochází k uzavření Kupní smlouvy. Od tohoto okamžiku jsou Prodávající a Kupující Kupní smlouvou vázáni a mají práva a povinnosti z Kupní smlouvy vyplývající.

2.8 Registrací se rozumí vytvoření uživatelského účtu zadáním e-mailové adresy a hesla na webové stránce umístěné na internetové adrese www.bbqstore.cz pro možnost realizace nákupů a dalších nabídek uveřejněných na webové stránce.

2.9 Objednávkou se rozumí nabídka na uzavření Kupní smlouvy učiněná Kupujícím prostřednictvím k tomu určeného elektronického formuláře na webové stránce. Náležitosti Objednávky jsou dále stanoveny v těchto VOP.

2.10 Zbožím se pro účely těchto VOP rozumí produkty Prodávajícího, jež jsou prezentovány ve webovém rozhraní obchodu.

III. UŽIVATELSKÝ ÚČET

3.1 Na základě registrace Kupujícího provedené na webové stránce může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

3.2 Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné.

3.3 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do svého uživatelského účtu a bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Kupujícího.

3.4 Prodávající předpokládá, že uživatelský účet užívá vždy pouze Kupující. V případě, že Kupující umožní užívání svého uživatelského účtu třetím osobám, je z takového jednání zavázán sám, pokud neprokáže opak.

3.5 Prodávající může zrušit uživatelský účet v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (VOP).

3.6 Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

IV. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

4.1 Předmětem kupní smlouvy je na straně jedné závazek Prodávajícího dodat Kupujícímu předmět Zboží dle závazného výběru Kupujícího, a to za podmínek v Kupní smlouvě stanovených, a na straně druhé závazek Kupujícího předmět koupě převzít ve sjednaném termínu a řádně zaplatit Kupní cenu.

4.2 K přechodu vlastnického práva ke zboží dochází okamžikem převzetí věci. Nebezpečí škody na věci přechází na Kupujícího jejím převzetím. Nepřevezme-li Kupující věc včas, přechází nebezpečí škody na věci na Kupujícího okamžikem, kdy mu Prodávající umožní s věcí nakládat. Škoda na věci, která vznikla pro přechodu nebezpečí na Kupujícího, nemá vliv na povinnost kupujícího zaplatit sjednanou Kupní cenu, ledaže škodu způsobil Prodávající porušením své povinnosti.

4.3 K přechodu vlastnického práva ke zboží dochází okamžikem převzetí věci. Nebezpečí škody na věci přechází na Kupujícího jejím převzetím. Nepřevezme-li Kupující věc včas, přechází nebezpečí škody na věci na Kupujícího okamžikem, kdy mu Prodávající umožní s věcí nakládat. Škoda na věci, která vznikla pro přechodu nebezpečí na Kupujícího, nemá vliv na povinnost kupujícího zaplatit sjednanou Kupní cenu, ledaže škodu způsobil Prodávající porušením své povinnosti.

4.4 Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

4.5 Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží v rámci. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

4.6 Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • a) objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu);
 • b) způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží; a
 • c) informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

Odesláním objednávky nedochází k uzavření smluvního vztahu (kupní smlouvy). Kupní smlouva je uzavřena až doručením přijetí objednávky ve smyslu odst. 4.10. tohoto článku VOP.

4.7 Před zasláním objednávky prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU“. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa Kupujícího“).

4.8 Rekapitulace objednávky není její přijetím (akceptací) ve smyslu odst. 4.10. tohoto článku VOP, nýbrž pouze automatizovanou informací o jejím zaevidovaní pod přiděleným číslem. Následně bude objednávka Prodávajícím zpracována a Kupujícímu bude doručeno buď elektronické potvrzení objednávky (akceptace) ve smyslu odst. 4.10. tohoto článku VOP, příp. informace, že objednané zboží je vyprodáno či není skladem.

4.9 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

4.10 Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká doručením Potvrzení objednávky (akceptací), jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího. Současně s písemným potvrzením přijetí objednávky Prodávající zašle Kupujícímu textové vyhotovení aktuálního znění VOP.

4.11 Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily Kupní smlouvu.

4.12 Dodatečná změna či zrušení objednávky, která již byla potvrzena Prodávajícím je možná pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Prodávající tak není povinen akceptovat změnu objednávky zejména v okamžiku, kdy již předal zboží dle původní objednávky přepravci, či již zboží upravil dle přání Kupujícího.

4.13 Prodávající je oprávněn od uzavřené smlouvy bez dalšího odstoupit kdykoliv před dodáním zboží, pokud:

 • a) není objektivně schopen z důvodů na straně třetích osob dodat Kupujícímu zboží ve lhůtě přiměřené okolnostem (například z důvodu, že zboží není ve chvíli odeslání objednávky na skladě) a/nebo
 • b) se již zboží nevyrábí a/nebo
 • c) se již zboží nedodává a/nebo
 • d) se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží a/nebo
 • e) vyjde najevo, že kupující porušil již dříve uzavřenou smlouvu s Prodávajícím.

4.14 Prodávající zároveň Kupujícího upozorňuje, že smlouva není uzavřena, pokud jsou zde oprávněné pochybnosti o skutečné identitě Kupujícího a/nebo v případě zjevných chyb v uváděných informacích o zboží nebo ceně.

4.15 V případě, že Kupující zaplatil již část Kupní ceny nebo celou Kupní cenu, bude mu tato částka vrácena ve lhůtě 30 dní od odeslání objednávky zpět, a to stejným způsobem, jakým Prodávající platbu od Kupujícího přijal.

4.16 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY – ÚHRADA KUPNÍ CENY ZBOŽÍ A NÁKLADŮ NA JEHO DODÁNÍ

5.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle Kupní smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:

 • a) v hotovosti na dobírku v místě určeném Kupujícím v objednávce (v případě doručení zboží prostřednictvím přepravce);
 • b) bezhotovostně předem prostřednictvím platebního systému Global Payments
 • c) bezhotovostně předem převodem na účet Prodávajícího;
 • d) bezhotovostně předem platební kartou

5.2 Společně s Kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále Kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Cena dopravy je uvedena v aktuálním ceníku dopravy, který je nedílnou součástí těchto VOP a je zveřejněn na webových stánkách Prodávajícího.

5.3 Prodávající nepožaduje od Kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 5.6 těchto VOP ohledně povinnosti uhradit Kupní cenu zboží před jeho odesláním Kupujícímu.

5.4 V případě platby v hotovosti nebo platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je Kupní cena splatná do tří (3) dnů od uzavření Kupní smlouvy.

5.5 V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit Kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

5.6 Nejde-li o úhradu Kupní ceny v hotovosti při převzetí zboží, vyžaduje prodávající úhradu celé Kupní ceny před odesláním zboží Kupujícímu.

5.7 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat v případě, že tak nestanoví podmínky slevové akce.

5.8 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení ceny zboží a předá jej Kupujícímu při převzetí zboží Kupujícím.

VI. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1 Způsob doručení zboží určuje Prodávající, není-li v Kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2 Není-li u zboží uvedena speciální lhůta k dodání, pak u zboží, které má Prodávající k dispozici činí obvyklá lhůta k dodání deset (10) pracovních dní, je-li zboží dodáváno v rámci České republiky.

6.3 Je-li Prodávající podle Kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání. Převzetí zboží včetně dokladů předávaných spolu se zbožím je Kupující povinen potvrdit svým podpisem na příslušném dokumentu o převzetí zboží. Nepřevezme-li Kupující zboží při dodání, má Prodávající nárok vůči Kupujícímu na úhradu nákladů na jeho uskladnění a nákladů na marné dodání zboží. Nepřevezme-li Kupující zboží ani při opětovném pokusu o jeho dodání, je Prodávající oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit.

6.4 V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.5 Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. Kupující je oprávněn od přepravce nepřevzít zboží, které je zjevně poškozeno nebo je zjevně poškozen jeho obal. Kontrole stavu doručené zásilky je potřeba věnovat zvýšenou pozornost, konkrétně povrchu kartonu, ochranné pásce atd. Zvlášť protržený karton nebo zdeformované rohy obalu mohou být signálem, že zboží nebude zřejmě v pořádku. V případě odmítnutí převzetí doručovaného zboží z důvodu jeho poškození je Kupující povinen s dopravcem sepsat zápis o škodě a jeho kopii neprodleně zaslat na e-mail Prodávajícímu. Pracovník dopravce je povinen tento zápis o škodě sepsat. Na případné reklamace plynoucí z doručení poškozeného zboží bez existence zápisu o škodě nebude Prodávající brát zřetel. Podpisem dodacího listu (příp. jiného obdobného dokumentu) Kupující potvrzuje, že obal zboží nebyl porušen. Okamžikem převzetí zboží (příp. okamžikem, kdy byl Kupující povinen zboží převzít) přechází na Kupujícího odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození anebo ztrátu zboží.

6.6 Nepřevezme-li Kupující zboží na jeho žádost zaslané Prodávajícím na Kupujícím určenou adresu, je Prodávající oprávněn účtovat Kupujícímu náklady na dopravu směrem ke Kupujícímu i náklady na dopravu směrem od Kupujícího zpět k Prodávajícímu. Prodávající je v případě Kupujícího – podnikatele oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny objednávky (tj. z celkové ceny zboží včetně všech daní a poplatků), minimálně však 100 Kč bez DPH. Prodávající je oprávněn nepřevzaté zboží prodat jinému Kupujícímu.

6.7 Je-li Kupující v prodlení s převzetím zboží, které si žádal osobně vyzvednout v provozovně Prodávajícího, je Prodávající oprávněn poté, co Kupujícího prokazatelně na prodlení upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží prodat jinému Kupujícímu a zároveň si účtovat náklady na přípravu a uskladnění nevyzvednuté objednávky ve výši 100 Kč bez DPH za každý den prodlení od uplynutí dodatečné lhůty pro vyzvednutí zboží, a to do maximální výše 1.000 Kč bez DPH.

6.8 Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, předá Prodávající Kupujícímu při převzetí zboží, případně do dvou dnů od převzetí zboží Kupujícím.

6.9 Daňový doklad slouží zároveň jako záruční list. Požádá-li o to Kupující, potvrdí mu Prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může Kupující práva z nich uplatnit (viz Reklamační řád).

6.10 Nebezpečí škody na zboží přechází z Prodávajícího na Kupujícího převzetím zboží. Prodávající neodpovídá Kupujícímu za škodu způsobenou zpožděním dodání zboží, které vzniklo plně vinou přepravce a jeho prodlením. Případné stížnosti vztahující se k době dodání zboží je nutno řešit přímo s přepravcem

VII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku. Podrobný postup, jak může Kupující uplatnit nároky plynoucí z práv z vadného plnění a záruky za jakost, je popsán v Reklamačním řádu, který je nedílnou součástí těchto VOP.

VIII.

ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY KUPUJÍCÍ – SPOTŘEBITEL

8.1 U smluv uzavřených distančním způsobem (např. telefonicky, prostřednictvím e-shopu atd.) může Kupující – spotřebitel odstoupit od Kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či způsob provedené platby.

8.2 Písemné odstoupení od smlouvy je Kupující – spotřebitel povinen zaslat anebo předat Prodávajícímu ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne převzetí zboží, přičemž je-li na základě jedné smlouvy dodáváno několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží lhůta pro odstoupení od smlouvy ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Kupující – spotřebitel nemusí uvádět důvod, pro který od Kupní smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu, číslo faktury a zvolený způsob vrácení zboží. Pro odstoupení od smlouvy lze využít též vzorový formulář, který je nedílnou součástí těchto VOP.

8.3 Prodávající je povinen Kupujícímu – Spotřebiteli vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do čtrnácti (14) dnů od obdržení odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od Kupujícího – spotřebitele přijal, ne však dříve, než obdrží vracené zboží zpět. V případě zaslání zboží Kupujícímu – Spotřebiteli na dobírku, bude vrácení Kupní ceny provedeno bankovním převodem na účet Kupujícího – Spotřebitele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

8.4 Nabízí-li Prodávající v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je oprávněn Kupujícímu – Spotřebiteli nahradit nejlevnější z nich.

8.5 Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy je Kupující – spotřebitel povinen Prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží musí být vráceno Prodávajícímu kompletní, nesmí jevit známky opotřebení či poškození a je-li možno, tak v původním obalu.

8.6 Náklady spojené s vrácením zboží nese Kupující – spotřebitel samostatně v plné výši, a to i tehdy, jestliže zboží nemůže být pro svoji povahu vráceno obvyklou poštovní cestou.  Zboží zaslané na dobírku nebude Prodávajícím od přepravce převzato.

8.7 V případě, že je z důvodu užití nevhodného obalu při přepravě zpět k Prodávajícímu vrácené zboží podstatně poškozené či zcela zničené, nelze Kupujícímu – spotřebiteli vrátit Kupní cenu a náklady na dodání zboží. Je-li vrácené zboží částečně poškozené, opotřebované, znečištěné nebo částečně spotřebované, je Prodávající oprávněn vůči Kupujícímu – Spotřebiteli uplatnit nárok na náhradu škody a provést jednostranné započtení na nárok Kupujícího – spotřebitele na vrácení Kupní ceny a nákladů na dodání zboží od Prodávajícího ke Kupujícímu – spotřebiteli, tedy vrátit Kupujícímu – Spotřebiteli částku poníženou o vzniklou škodu.

8.8 Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání služeb nebo zboží, jejichž cena závisí  na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání Kupujícího – spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; a u smluv o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném Spotřebitelem na jeho žádost.

8.9 Využije-li Kupující – spotřebitel svého práva odstoupit od Kupní smlouvy, je Kupující – spotřebitel povinen spolu s vraceným zbožím vrátit Prodávajícímu i dárky, které mu spolu s tímto zbožím Prodávající poskytl (tj. zboží dodané za 0 Kč) včetně všeho, oč se Kupující – spotřebitel na úkor Prodávající obohatil. Pokud nedojde k navrácení těchto hodnot, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení možné, má Prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši jeho obvyklé ceny. 

IX.

ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVYKUPUJÍCÍ – PODNIKATEL

9.1 Prodlení Prodávajícího s dodáním zboží se považuje za nepodstatné porušení smlouvy. V případě, že Prodávající nedodá zboží ani v novém termínu dohodnutém s Kupujícím – podnikatelem, je Kupující – podnikatel oprávněn od smlouvy odstoupit, kdy toto odstoupení musí být písemné a musí být doručeno Prodávajícímu.

9.2 Kupující – podnikatel není oprávněn odstoupit od smlouvy v důsledku prodlení Prodávajícího, pokud mu byla doručena zpráva o tom, že plnění dle Kupní smlouvy již bylo odesláno na adresu určenou Kupujícím – podnikatelem v objednávce (tj. pokud již objednané zboží bylo předáno přepravci).

9.3 Prodávající je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy v důsledku opakovaného neposkytnutí součinnosti Kupujícím – podnikatelem při doručování zboží. Odstoupením od Kupní smlouvy není dotčeno právo Prodávajícího na náhradu škody.

9.4 Vrácení bezvadného zboží po jeho přijetí a zaplacení Kupujícím – podnikatelem je možné pouze na základě dohody s Prodávajícím.

X. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

10.1 Kupující má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

10.2 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé Kupní ceny zboží.

10.3 Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

10.4 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Kontrolu podnikání podle živnostenského zákona provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

10.5 Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

10.6 Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

10.7 Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

10.8 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

XI. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

11.1 Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo obchodním závodem Prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na elektronickou adresu Kupujícího.

11.2 Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z Kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat, a to buď dopisem zaslaným na adresu sídla Prodávajícího, nebo elektronicky na e-mailovou adresu Prodávajícího info@fineconcept.cz.

XII. DORUČOVÁNÍ

12.1 Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s Kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně nebo v textové podobě ve smyslu ustanovení §1819 občanského zákoníku, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

12.2 Zpráva je doručena druhé smluvní straně:

 • v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
 • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
 • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
 • v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že takový vztah se řídí českým právem a podléhá jurisdikci soudů České republiky. Tímto nejsou dotčena práva Kupujícího – Spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

13.2 Všechny ústní a písemné údaje o vhodnosti a možnosti použití dodávaného zboží jsou sdělovány podle nejlepšího vědomí Prodávajícího. Představují však pouze jeho hodnoty zkušeností a informací, které Prodávající získal sám, od výrobce či svého dodavatele

13.3 Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení VOP.

13.4 Kupní smlouva včetně VOP je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná v sídle Prodávajícího.

13.5 Přílohy těchto VOP tvoří Reklamační řád, Podmínky ochrany osobních údajů, „Ceník dopravy“ a vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

13.6 Kontaktní údaje Prodávajícího:

adresa pro doručování            Třebízského 394, 798 41 Kostelec na Hané,

adresa elektronické pošty       info@fineconcept.cz

telefon                                    +420 739 544 058

13.7 Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti od 1.5.2021